Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

Troska pasterska o emigrantów - czyli o ludzi, którzy z jakiejkolwiek przyczyny, na stałe lub czasowo, przebywają poza własną Ojczyzną - stanowi integralną część misji Kościoła. Z tą świadomością Kościół w Polsce otacza opieką duszpasterstwo polskich emigrantów tak w wymiarze personalnym, jak i strukturalnym. Wśród struktur ułatwiających duszpasterstwo polskiej emigracji istnieje Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, skupiająca przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. PRDEZ tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia. PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Podstawą działania Polskiej Rady Duszpasterskiej Zachodniej Europy są dokumenty Stolicy Apostolskiej odnoszące się do duszpasterstwa migrantów, wskazania II Polskiego Synodu Plenarnego oraz prerogatywy Konferencji Episkopatu Polski i jej Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Szczególnym punktem odniesienia są „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące Duszpasterstwa Emigracji Polskiej”.

Celem PRDEZ jest wspieranie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w wykonywaniu jego funkcji oraz służenie mu radą przy rozwiązywaniu istotnych problemów personalnych i organizacyjnych, związanych z duszpasterstwem polskojęzycznym w poszczególnych krajach. Tworzenie wspólnej opiniotwórczej platformy osób duchownych, zakonnych i świeckich dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współdziałania w zakresie planowania i prowadzenia duszpasterstwa dla Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Wyznaczanie kierunków pracy duszpasterstwa emigracyjnego z uwzględnieniem programów duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz Kościołów partykularnych. Troszczenie się o przekazywanie religijnych i patriotycznych tradycji nowym pokoleniom Polaków na emigracji. Reprezentowanie emigracyjnych wspólnot w diecezjalnych, krajowych i europejskich strukturach katolików świeckich.

________________________________________________________________________________________________

28 - 30 WRZEŚNIA 2018 , Dom św. Jacka - Korsyka  – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 28 do 30 września 2018 r. obradowała Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej. Skupia ona kilkadziesiąt osób, duchownych, siostry zakonne i osoby świeckie, zaangażowanych w duszpasterstwo polskojęzyczne w Europie. Przewodniczącym PRDEZ jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - bp Wiesław Lechowicz.

Miejscem tegorocznego spotkania był Dom św. Jacka na Korsyce, należący do Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Tematem obrad było duszpasterstwo młodzieży w środowiskach polonijnych.

W trakcie obrad, dzieliliśmy się doświadczeniami i inicjatywami podejmowanymi dla młodych w poszczególnych krajach. Podsumowaliśmy też ankietę przeprowadzoną w ostatnich miesiącach wśród młodzieży polonijnej i ich duszpasterzy. Wynika z niej, że młodzi opierają swą wiarę na osobistym doświadczeniu  Boga,  a także na świadectwie  rodziców i duszpasterzy. Szukają kontaktu ze wspólnotą Kościoła, jeśli odnajdują w niej odpowiedź na własne oczekiwania i zapotrzebowania. Domagają się od Kościoła nauczania prawdy oraz mądrego głoszenia słowa Bożego. Cenią sobie możliwość wspólnej modlitwy, adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Oczekują od duchownych wiarygodności i otwartości dla nich.

Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich mających wpływ na kształt duszpasterstwa polonijnego, byście w miarę możliwości odpowiadali na potrzeby młodych, pozwalając im w coraz większym stopniu brać odpowiedzialność za Kościół i głoszenie Ewangelii poprzez zaangażowanie w duszpasterskich ośrodkach polonijnych. Zachęcamy Was, młodych, byście w projektowaniu Waszej przyszłości uwzględniali propozycję życia, z jaką przychodzi do Was Jezus i jaką Wam przedstawia we wspólnocie Kościoła. Otaczamy Was modlitwą, byście w świecie promującym inne style życia, wybrali ten zaproponowany przez Jezusa. Apelujemy do rodziców, byście w trosce o wychowanie dzieci nie zapominali o odpowiedzialności za ich  religijne wychowanie i za przygotowanie ich do opowiedzenia się po stronie Jezusa, Ewangelii i Kościoła.

Nasze obrady przebiegały w roku 40. rocznicy wyboru na Stolicę Apostolską Jana Pawła II, który otaczał młodzież. szczególną miłością. Dlatego jego wstawiennictwu polecamy wielkie dzieło duszpasterstwa wśród polonijnej młodzieży oraz rozpoczynającego się wkrótce Synodu Biskupów poświęconego duszpasterstwu młodych.

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za dar wolności naszej Ojczyzny. Polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich zmarłych, przedstawicieli polskiej emigracji, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i tych, którzy na przestrzeni minionych lat walczyli o zachowanie czy ponowne odzyskanie wolności. Jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu Kościół w środowiskach polonijnych będzie ostoją nie tylko wiary, ale i polskości. Pragniemy kierować się na co dzień przekonaniem, jakie wyraziła zwana matką polskiej niepodległości, św. Urszula Ledóchowska: „Miłość Kościoła i miłość Ojczyzny łączą się w jedną żarliwą miłość. Dwa te uczucia wspierają się nawzajem, jedno jest siłą drugiego - kochamy Ojczyznę, bo takie jest przykazanie Kościoła, kochamy Kościół, bo jest podwaliną i rękojmią naszego życia narodowego”.

Uczestnicy Obrad  Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

 ________________________________________________________________________________________________

16 - 18 LUTEGO 2018, WARSZAWA – spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 16 do 18 lutego w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Rada zrzesza osoby duchowne, zakonne i świeckie, reprezentujące polonijne środowiska duszpasterskie z kilkunastu krajów Europy. W skład Prezydium wchodzą rektorzy Polskich Misji Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii i Walii oraz osoby świeckie, wybrane przez członków PRDEZ. Przewodniczącym Rady i Prezydium jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – bp Wiesław Lechowicz.

W tegorocznym spotkaniu Prezydium uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości bp Artur Miziński – sekretarz generalny KEP i ks. Tomasz Zaperty – duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Uczestnicy zostali też zaproszeni przez kardynała Kazimierza Nycza na Eucharystię i spotkanie w domu arcybiskupów warszawskich.

Prezydium podsumowało działalność Rady w minionym roku i pracę duszpasterską wśród Polonii. Głównym przedmiotem refleksji były kongresy nowej ewangelizacji, które odbyły się w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech, Francji, Anglii. Kongresy zgromadziły wielką liczbę uczestników i potwierdziły duże zapotrzebowanie na stałą i pogłębioną formację chrześcijańską.

Kolejnym tematem obrad Prezydium było przygotowanie i zorganizowanie II Kongresu Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia br. w Warszawie. Wydarzenie to stanie się także okazją do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Wiarą powołani”.

Temat duszpasterstwa młodzieży w ośrodkach polonijnych był centralnym przedmiotem obrad. Uznano za konieczne wyjście duszpasterzy w kierunku młodych, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i w konsekwencji stworzyć warunki służące ich realizacji. W związku z tym postanowiono, by w duszpasterskich ośrodkach polonijnych przeprowadzić w najbliższym czasie ankietę wśród młodzieży. Odpowiedzi będą służyć przygotowaniu obrad kolejnego posiedzenia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji - na Korsyce w dniach od 28 do 30 września br. i staną się punktem wyjścia do wypracowania nowych propozycji duszpasterskich.

Członkowie Prezydium wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom i braciom zakonnym, a także osobom świeckim.

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Prezydium zwraca się do wszystkich Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny z apelem o zachowanie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, o dbanie o dobre imię Polski i Jej godne reprezentowanie, a także podtrzymywanie więzi z Polską.

___________________________________________________________________________

29.09 - 1 PAŹDZIERNIKA 2017, Schoenstatt (Niemcy) – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej

W dniach od 29 września do 1 października 2017 r. odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w Schoenstatt (Niemcy), na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski.

Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Wiesław Lechowicz.

Tegoroczne obrady poświęcone były działalności charytatywnej w środowiskach polonijnych. Spotkanie odbywało się pod hasłem: „Wyobraźnia miłosierdzia w duszpasterskich ośrodkach polonijnych”. Referat wprowadzający w tematykę obrad "Miłosierdzie Boga podstawą posługi charytatywnej Kościoła" wygłosił ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W czasie obrad została przedstawiona przez poszczególne misje katolickie działalność charytatywna, która na co dzień jest realizowana i praktykowana w duszpasterstwie emigracyjnym. Między innymi wskazano na konieczność współpracy instytucji kościelnych i świeckich oraz na konieczność integralnej pomocy – duchowej, religijnej, prawnej, edukacyjnej i materialnej. Wśród osób do których jest i powinna być kierowana ta pomoc są: bezdomni, uzależnieni, więźniowie, chorzy i ubodzy, kobiety będące przedmiotem handlu ludźmi i żyjące z syndromem postaborcyjnym, pracownicy wyzyskiwani przez pracodawców, a także rodziny przeżywające problemy związane z rozłąką.

Członkowie PRDEZ modlili się w kaplicy Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu w intencji zmarłego w tym roku długoletniego wiceprzewodniczącego PRDEZ pana profesora Piotra Małoszewskiego.

Uczestnicy obrad mieli także okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Jana Pawła II, którą przedstawił jej obecny administrator o. dr Krzysztof Wieliczko. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność ciągłego dbania o zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II i na prowadzenie duszpasterstwa w duchu Jego nauczania. To zadanie staje się wyzwaniem także w perspektywie zbliżającej się 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W przyszłym roku będzie też obchodzona setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Duszpasterskie ośrodki polonijne będą organizować odpowiednie uroczystości i aktywnie się włączać w obchody jubileuszowe. W tym kontekście członkowie PRDEZ wyrazili swoje zatroskanie o dobre imię Polski w Europie i równocześnie zaniepokojenie przejawami przedkładania partykularnych interesów ponad polską rację stanu.

W trakcie zebrania podsumowano tegoroczne Kongresy Nowej Ewangelizacji w Niemczech, Francji i Anglii. Wnioski z tych kongresów przyczynią się do zintensyfikowania działalności ewangelizacyjnej w Polskich Misjach Katolickich Europy Zachodniej. W przyszłości planowane są kolejne kongresy w różnych krajach Europy.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się w dniach od 28-30 września 2018 r. na Korsyce, w Domu Rekolekcyjnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji i poświęcone zostanie duszpasterstwu młodzieży.

_________________________________________________________________________________________ 

17–19 LUTEGO 2017, WARSZAWA – spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 17-19 lutego 2017 roku, w budynku Sekretariatu Episkopatu Polski odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W skład PRDEZ, utworzonej w 1992 roku, wchodzi ponad 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym 2016 roku oraz pracę duszpasterską wśród Polonii w kontekście Roku Miłosierdzia, jubileuszu chrztu Polski oraz Kongresu Młodzieży Polonijnej i Światowych Dni Młodzieży. Omawiano także przygotowanie i przeprowadzenie kongresów nowej ewangelizacji w Polskich Misjach Katolickich w Anglii i Walii (15-17 i 22-24 września), Francji (28-30 kwietnia) i Niemczech (25-30 kwietnia). Podjęto ponadto temat działalności charytatywnej w środowiskach polskich emigrantów. Temat wyobraźni miłosierdzia w praktyce duszpasterskiej stanie się przedmiotem najbliższych obrad plenarnych PRDEZ, które odbędą się w Niemczech (Schoenstatt) w dniach od 29 września do 1 października.

Gościem Prezydium był Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, bp Artur Miziński, który przedstawił zebranym sytuację i działalność Kościoła w Polsce. Członkowie Prezydium mieli okazję spotkać się również z rzecznikiem prasowym Episkopatu Polski, ks. dr Pawłem Rytlem Andrianikiem i Ekonomem Episkopatu, ks. dr Januszem Majdą.

Członkowie prezydium PRDEZ wyrażają głęboką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą – księżom, siostrom zakonnym i osobom świeckim.

_______________________________________________________________________________________________

30.09 - 2 PAŹDZIERNIKA 2016, POZNAŃ – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 30 września do 2 października 2016 r. odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luxemburga, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski.

Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stanisław Budyń – Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Niemczech; Pan Zenon Handzel– Wiceprzewodniczący Rady z Anglii; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś – Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stefan Wylężek – Rektor PMK w Anglii i Walii; pani Małgorzata Dudek z Francji; pan mecenas Andrzej Holm z Niemiec i pani Katarzyna Takacsne-Kalińska z Węgier.

Tegoroczne obrady poświęcone były nowej ewangelizacji w środowiskach polonijnych. W refleksji pastoralnej pomagały referaty: ks. Bogusława Brzysia – Rektora PMK we Francji oraz członków Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Artura Godnarskiego i ks. Krzysztofa Czerwionki. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność dobrego przygotowania środowisk polonijnych do zbliżających się w przyszłym roku Kongresów Nowej Ewangelizacji w Anglii, Francji i Niemczech. Podstawą ewangelizacji jest zażyłość ze słowem Bożym, dlatego w obradach uczestniczyli też przedstawiciele Szkoły Słowa Bożego, którzy przekazali informacje o nowych projektach służących promocji lektury i medytacji Słowa Bożego.

Refleksji pastoralnej i dyskusji towarzyszyła modlitwa w intencji Polonii i ich duszpasterzy. Gościem obrad był Przewodniczący KEP – ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który przewodniczył Eucharystii. W swoim słowie nawiązał do przeżywanego w Polsce Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży zakończonych w Krakowie oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Uczestnicy spotkania odwiedzili też miejsca związane z początkiem chrześcijaństwa w Polsce – w Poznaniu, Gnieźnie i Polach Lednickich, a także Dom Generalny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Schoenstatt w Niemczech w dniach od 29 września do 1 października 2017 roku i zostaną poświęcone tematyce związanej z posługą miłosierdzia.

_________________________________________________________________________________________________

19–21 LUTEGO 2016, WARSZAWA – spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 19-21 lutego 2016 roku, w Siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz.

Polska Rada Duszpasterska Europy zachodniej (PRDEZ) została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi ponad 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym 2015 roku oraz dyskutowało nad tematem obrad plenarnych, które w tym roku odbędą się w Poznaniu w dniach od 30 września do 2 października. W roku 1050-lecia chrztu Polski PRDEZ podejmie refleksję nad współczesnymi duszpasterskimi wyzwaniami w środowiskach polonijnych, wynikających z zobowiązań chrzcielnych, kierując się wskazaniami papieża Franciszka, który podkreśla, że być chrześcijaninem oznacza być uczniem - misjonarzem Chrystusa. (Evangelii Gaudium, 120) Posiedzenie plenarne będzie też okazją do ukazania troski Polonii i Polaków za granicą, o zachowanie i przekazanie dziedzictwa chrześcijańskiego.

Prezydium omówiło ponadto kwestie duszpasterstwa polskojęzycznego związane z obchodami rocznicy chrztu Polski, ze Światowym Dniem Młodzieży oraz I Kongresem Młodzieży Polonijnej w Warszawie (17-20 lipca 2016). Przedmiotem obrad były również sprawy statutowe i organizacyjne PRDEZ.

Gościem Prezydium był Ks. Prałat Jarosław Mrówczyński, Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił zebranym sytuację i działalność Kościoła w Polsce. Członkowie Prezydium mieli okazję spotkać się w rezydencji Arcybiskupów warszawskich z Księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Członkowie prezydium PRDEZ wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą oraz nadzieję, że Rok Święty Miłosierdzia zaowocuje w środowiskach polonijnych pogłębieniem miłości do Boga i człowieka.

Skład Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii

__________________________________________________________________________

2–4 PAŹDZIERNIKA 2015, RZYM – zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 2 do 4 października 2015 r. odbyło się w Domu Hosianum przy Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier, Hiszpanii i Polski.

Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na temacie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowisku polskich emigrantów. W refleksji pastoralnej pomagały referaty Jadwigi i Jacka Pulikowskich, Ludmiły i Stanisława Grygielów oraz O. Prof. Dariusza Kowalczyka SJ. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność intensyfikacji duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny żyjące na emigracji między innymi przez tworzenie poradni rodzinnych oraz systematyczną formację nieograniczającą się do katechezy przedmałżeńskiej.

Członkowie PRDEZ modlili się w intencji polskich emigrantów przy grobie św. Jana Pawła II w Eucharystii, której przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko. Modlitwą obejmowano również rozpoczynający się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie.

Na zakończenie spotkania uroczystej liturgii przewodniczył Ks. Abp Szczepan Wesoły długoletni opiekun Polskiej Emigracji, a uczestnicy spotkania wzięli udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Św. Piotra.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Polsce w dniach od 30 września do 2 października 2016 roku i zostaną poświęcone duszpasterstwu młodzieży.

___________________________________________________________________________

6–8 LUTEGO 2015, WARSZAWA - spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Podsumowanie dotychczasowej pracy i plany na najbliższy rok, w tym konferencja poświęcona małżeństwu i rodzinie - były tematami spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ), które zakończyło w niedzielę 8 lutego obrady w Warszawie.

Przedstawiciele Polonii z kilku krajów Europy Zachodniej krytycznie odnieśli się także do ratyfikowania przez polski parlament Konwencji przeciw zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Spotkanie odbyło się dniach 6-8 lutego, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i ks. prałat Piotr Żendzian, prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA oraz Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym roku oraz przygotowało plan pracy duszpasterskiej na bieżący rok, w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 2 do 4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji.

Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem Rodzin. Wyrażając troskę o polskie rodziny, Prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO. Prezydium podziela w całości stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie wyrażone w liście skierowanym na ręce Marszałka Sejmu RP. W liście tym czytamy: "Prezydium Rady podziela w pełni stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, która uważa, że Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną" oraz "ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny". Apelujemy zatem do polskich parlamentarzystów, aby swoimi decyzjami troszczyli się o integralne dobro polskich rodzin i promowali politykę prorodzinną. Zaniedbania w tej bowiem dziedzinie są jedną z głównych przyczyn masowej emigracji z Polski. Troska więc o polską rodzinę powinna być priorytetem polskiej racji stanu!"

Obrady zakończyła Msza święta celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W piątek, 6 stycznia uczestnicy modlili się w intencji abp Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który w latach 2008-2009 był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego

___________________________________________________________________________

3–5 PAŹDZIERNIKA 2014, LA FERTE SOUS JOUARRE POD PARYŻEM - zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach od 3 do 5 października 2014 r. odbyło się w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Tegoroczny temat spotkania brzmiał "Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie".

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:
- Prof. Claudine Kieda (Francja): - Ewolucja pojmowania praw zwierząt i praw człowieka".
- Ks. Prof. Leszek Woroniecki SAC: "Gender - współczesna rewolucja antropologiczna".
- Ks. Piotr Ilwicki, Siostra Catherine Elizabeth Coce, Martial Codou: "Inicjatywy w Kościele francuskim służące obronie człowieka - Niewidzialny klasztor Jana Pawła II".

Uczestnicy zebrania wyrazili zaniepokojenie współczesnymi trendami kulturowymi zmierzającymi do degradacji człowieka i jego kultury. Równocześnie odnieśli się z wielkim uznaniem wobec wszystkich zaangażowanych w obronę godności i praw człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Dużo uwagi poświęcono zadaniom, przed jakimi stoją duchowni, osoby zakonne i świeckie w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Podkreślono konieczność większego i bardziej świadomego zaangażowania ze strony laikatu w promowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, począwszy od wychowania dzieci.

Zwrócono się też z apelem do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin. Reprezentanci środowiska polskich emigrantów oczekują, że politycy wyznający chrześcijański system wartości, będą zdecydowanie i konsekwentnie bronić chrześcijańskiego modelu życia.

W trakcie spotkania objęto modlitwą Nadzwyczajny Synod Biskupów poświęcony tematyce rodziny, rozpoczynający się 5-go października 2014 roku.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się na początku października 2015 roku w Rzymie, w 10-tą rocznicę odejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana w intencji polskich emigrantów.

Apel:

Do członków Polskiego Parlamentu, Rządu i Polskich Europosłów.
Zgromadzeni na dorocznym spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Dlatego apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka.

Konwencja nie stanowi bowiem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię gender sprzeczną z prawem naturalnym i uniwersalnym dobrem człowieka. Konwencja nie wprowadza też skutecznych instrumentów pomocy ofiarom przemocy.

Odnosi się wrażenie, że treść Konwencji służy rozmywaniu naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Z uwagi na te i inne bardzo poważne zastrzeżenia, kierując się troską o przyszłość narodu polskiego, zwracamy się z apelem o głosowanie przeciwko przyjęciu wspomnianego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i promowanie takich rozwiązań prawnych, które będą mieć na celu dobro rodziny i narodu.

Ks. Krzysztof Tyliszczak
Prof. dr. hab. inż Piotr Małoszewski
Sekretarz Generalny Wiceprzewodniczący Rady Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

___________________________________________________________________________

21–23 LUTEGO 2014, WARSZAWA - spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

W dniach 21-23 lutego 2014 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ).

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Obradom PRDEZ przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W obradach uczestniczył także Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu i ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA.

Przedmiotem obrad było analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu najbliższego zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się we Francji - w La Ferte sous Jouarre w dniach od 3 do 5 października br. oraz wyzwania duszpasterskie w obliczu zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i rocznicy 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Refleksją objęto także przesłanie papieża Franciszka z okazji wizyty biskupów polskich ad limina apostolorum.

Uczestnicy obrad wzięli również udział w koncercie w Teatrze Narodowym dedykowanym pamięci śp. ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. ks. Krzysztof Tyliszczak Sekretarz Rady