Konferencja Episkopatu Polski

Oficjalna strona internetowa Konferencji Episkopatu Polski: http://episkopat.pl/

DOKUMENTY

Konferencja Episkopatu Polski jest stałą instytucją, utworzoną przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczypospolitej Polskiej, pozostający w jedności z Biskupem Rzymskim i pod jego autorytetem wypełniający wspólnie pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium dla pomnażania dobra przez posługę Kościoła, zwłaszcza przez formy apostolatu odpowiednio dostosowane do okoliczności czasu i miejsca, zgodnie z zasadami prawa powszechnego oraz normami Statutu.

Konferencja Episkopatu Polski troszczy się m.in. o jedność działania biskupów, wspomaga ich w misji duszpasterskiej, wypełnia zadania według swoich kompetencji wynikających z norm prawa kanonicznego i innych decyzji Stolicy Apostolskiej, utrzymuje stałą łączność z innymi Konferencjami Episkopatów, analizuje problemy duszpasterskie, by znaleźć najstosowniejsze metody ewangelizacji, troszczy się o życie religijne i moralne katolików w kraju oraz roztacza duchową opiekę nad Polakami poza jego granicami, podejmuje problemy społeczne, ukazując je w świetle posłannictwa Kościoła, troszczy się o zachowanie i rozwój kultury chrześcijańskiej oraz utrzymuje właściwe relacje między Kościołem i Państwem z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej oraz z respektowaniem wzajemnej autonomii i niezależności.

Strukturę Konferencji Episkopatu Polski tworzą: Zebranie Plenarne i Rada Biskupów Diecezjalnych, Przewodniczący Konferencji oraz Zastępca Przewodniczącego, Prezydium Konferencji, Rada Stała, Sekretarz Generalny, stałe Komisje Episkopatu.